Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Informacja Kwantowa i Spintronika – specjaność na na kierunku Fizyka na Wydziale Fizyki UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ireneusz Weymann (E-mail: weymann@amu.edu.pl, Telefon: +48 61 829 6396)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wydziałowy koordynator ds. studentów z niepełnosprawnością:
Adres: dr Monika Makrocka-Rydzyk
E-mail: mrydzyk@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 52 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-712 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Rafał Brzeziński (e-mail: rafalb@amu.edu.pl , tel. 797 901 064)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • jednocześnie można się dostać z tzw. poziomu zerowego (wejście B),
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami, umiejscowiona przy wejściu B do budynku – wejście dla osób z niepełnosprawnością.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w ciągu dwóch lat ze względu na bardzo duży zakres prac.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.fizyka.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

 • Portiernia A – 61 829 51 71
 • Portiernia B – 61 829 51 73