Wykłady kursowe

W pierwszym semestrze studenci będą zapoznawać się z tematyką badawczą rozwijaną w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej, która zostanie przedstawiona na czterech kompleksowych przedmiotach obejmujących wykład, ćwiczenia i laboratoria.

Quantum Information and Optics
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami teoretycznej i eksperymentalnej informacji kwantowej oraz optyki kwantowej. Studenci nabędą umiejętności rozwiązywania prostych problemów analitycznych i numerycznych w oparciu o zdobytą wiedzę, a także umiejętności planowania i implementacji różnych algorytmów kwantowych w wybranym języku programowania.
Prowadzący: Prof. dr hab. Adam Miranowicz

Spintronika: podstawy i zastosowania
Na wykładzie studenci zapoznają się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi leżącymi u podstaw nanoelektroniki spinowej opartej na nanoskopowych układach magnetycznych, w której aktywną rolę oprócz ładunku odgrywa również spin elektronu, oraz z eksperymentalnymi metodami badania tych zjawisk. Ponadto, poznają praktyczne zastosowania elektroniki spinowej w sensorach pola magnetycznego, technologiach informatycznych (głowice odczytujące, pamięci magnetyczne), oraz w innych obszarach nanoelektroniki.
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał, Prof. dr hab. Józef Barnaś

Magnetism and Magnetic Materials
Na tym wykładzie studenci poznają fizykę magnetyzmu oraz materiałów magnetycznych. Przedstawione zostaną aktualne tematy badawcze i pytania oraz problemy z jakimi mierzy się współczesna fizyka magnetyzmu. Omówione zostaną podstawowe modele fizyki magnetyzmu i metody ich rozwiązywania; w szczególności dotyczące dynamiki magnetyzacji i fali spinowej oraz statycznych tekstur magnetycznych.
Przedstawione też zostaną symulacje mikromagnetyczne i ich wykorzystanie do rozwiązywania wybranych problemów z fizyki magnetyzmu.
Prowadzący: Prof. dr hab. Maciej Krawczyk, Dr Paweł Gruszecki

Quantum Simulators and Quantum Matter
Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych aspektów i metod wielu fizyki ciał istotnych dla opisu materii kwantowej. Omówiona zostanie idea symulatorów kwantowych jako komputerów kwantowych specjalnego przeznaczenia i różne możliwe implementacje takich symulatorów, w celu badania istotnych i interesujących problemów z wielu dziedzin fizyki ciała stałego. Przedstawione zostaną wybrane metody numeryczne przydatne w rozwiązywaniu problemów w fizyce kwantowej wielu ciał oraz wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych badań z zakresu symulacji kwantowych.
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Ravindra W. Chhajlany, Prof. UAM dr hab. Tomasz Polak

Wykłady specjalistyczne

W trakcie drugiego semestru studenci będą zapoznawać się z najważniejszymi metodami badawczymi stosowanymi w obszarze informacji kwantowej i spintroniki, które zostaną przedstawione w trakcie czterech przedmiotów specjalistycznych. Każdy student wybierze dwa z czterech przedmiotów specjalistycznych, skupiając się bądź na tematyce związanej z informacją kwantową, bądź też ze spintroniką. 

Fizyka komputerów kwantowych
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz, Dr Grzegorz Chimczak

Informatyka kwantowa
Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Grudka, Prof. dr hab. Antoni Wójcik

Spin Waves in Nanostructures and Nanotextures
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Jarosław W. Kłos

Quantum Transport and Nanoscale Physics
Prowadzący: Prof. dr hab. Ireneusz Weymann, Dr Kacper Wrześniewski

Wykłady monograficzne

Dodatkowo na drugim semestrze studenci wybierają dwa przedmioty monograficzne.

Classical and Quantum Cryptography
Prowadzący: Prof. dr hab. Adam Miranowicz

Nanotechnologia: badanie właściwości, metody wytwarzania i strukturyzacji układów cienkowarstwowych w nanoskali
Prowadzący: Prof. IFM PAN dr hab. Piotr Kuświk

Introduction to Transport and Topological Properties of Matter
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał

Introduction to Molecular Magnetism
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Piotr Kozłowski

Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Prowadzący: Dr Piotr Trocha

Na trzecim semestrze studenci będą uczęszczać na dwa wybrane przedmioty monograficzne oraz na jeden przedmiot monograficzny wybrany z puli ogólnowydziałowej.

Advanced Techniques of Quantum Optics
Prowadzący: Dr Grzegorz Chimczak

Nonlinear Dynamics and Chaos
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Paweł Kurzyński

Introduction to Metamaterials, Plasmonics, and Photonic Crystals
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Andriy Serebryannikov

Introduction to Computational Studies of Electronic Structure of Nanosystems
Prowadzący: Dr hab. Konrad Kapcia

Signal and Energy Processing in Nanopatterned Materials
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Jarosław W. Kłos


Plan studiów >>>